1919

1919.

január 11.

Károlyi Mihály gr. miniszterelnök a Nemzeti Tanács ülésén bejelenti lemondását. A Nemzeti Tanács Károlyi Mihályt köztársasági elnöki minőségben ideigle­nes államfői hatáskörrel ruházza fel. Károlyi megtartja a külügyek irányítá­sát; a minisztertanácsi üléseken joga van elnökölni. A kormány néptörvényeket csak a köztársasági elnök hozzájárulásá­val adhat ki. — A köztársasági elnök Berinkey Dénes igazságügy-miniszternek ad megbízatást a miniszterelnöki teen­dők ideiglenes ellátására.

Berlinben leverik a Spartacus-felkelést.

    1919.

    január 18.

    A köztársasági elnök Berinkey Dénest ne­vezi ki miniszterelnökké. A kormány miniszterei: belügy Nagy Vince; kü­lügy Berinkey Dénes miniszterelnök (január 24-éig); földművelésügy Buza Barna; hadügy Böhm Vilmos; igazság­ügy Berinkey Dénes miniszterelnök (ja­nuár 25-étől Juhász-Nagy Sándor); keres­kedelemügy Garami Ernő; közélelme­zés Baloghy Ernő; munkaügy és nép­jólét Peidl Gyula; pénzügy Szende Pál; ruszka-krajnai ügyek Szabó Oreszt; tár­ca nélkül Kunfi Zsigmond, Vass János és Nagyatádi Szabó István. (A közok­tatásügyi és a vallásügyi tárca betölté­sére január 22-én kerül sor. Ugyancsak Berinkey miniszterelnök veszi át a Mo-on élő nemzetek önrendelke­zésének előkészítését, Jászi Oszkár ko­rábbi ügykörét.)

    Párizsban ünnepélyesen megkezdődik a háborút lezáró békekonferencia.