1919. május
1919.

Május 2.

Böhm Vilmos, a Keleti Hadsereg parancsnoka parancsot ad a csapatoknak a harc beszüntetésére. — Az FKt utasítja a Keleti Hadsereg parancsnokát a harc folytatására. — Szántó Béla hadügyi népbiztos elrendeli a Tisza-vonal megerősítését.

A csehszlovák csapatok bevonulnak Miskolcra. május 5. — A Vörös Hadsereg visszaveszi a román csapatoktól Abonyt. május 3.

A Bp-i Munkástanács, majd az FKt határozatot hoz a munkásosztály mozgósításáról és fölfegyverzéséről a proletárdiktatúra védelmére.

Magyar és osztrák fehérgárdisták kirabolják a Tanácsköztársaság bécsi követségét, és a követség három tagját elhurcolják.

  1919.

  Május 5.

  Kun Béla külügyi népbiztos Ko­máromban Vavro Srobárral, Szlovákia teljhatalmú miniszterével tárgyal a fegyverszünetről. A tárgyalások eredménytelenül zárulnak.

  Aradon Károlyi Gyula gr. miniszterelnökségével ellenforradalmi kormány alakul. Miniszterek: külügy Bornemisza Gyula br.; belügy Bartha Ábel; pénzügy Solymosy Lajos br.; kereskedelemügy Varjasy Lajos; közlekedésügy Fülöp Béla; földművelésügy Kintzig János; vallás- és közoktatásügy Barabás Béla; igazságügy Pálmay Lajos; hadügy Szabó Zoltán; népjólét Bársony Ele­mér; közélelmezés Pálosy Dénes; nem­zetiség Hemmen János.

   1919.

   Május 8.

   A csehszlovák megszállás alatt Ungváron összeült eperjesi, ungi és huszti ruszin tanácsok kimondják a Csehszlovákiához való csatlakozást.

   Közzéteszik az FKt rendeletét arról, hogy a katonai szolgálatot teljesítő proletárok zsoldjuk mellett teljes fizetésüket is megkapják.

   A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli a politechnikai oktatás bevezetését.