1920. február
1920.

Február 27.

A Nemzetgyűlés megszavazza az 1920: I. tc.-et. Ez kimondja, hogy az Ngy az állam­fői hatalom kérdésének végleges ren­dezéséig titkos szavazással kormányzót választ. március 1. A kormányzó személye sérthe­tetlen, és ugyanolyan büntetőjogi véde­lemben részesül, mint a király. A tör­vényhozó hatalmat az Ngy gya­korolja; a törvények szentesítés alá nem esnek. A végrehajtó hatalmat a kormányzó az Ngy-nek felelős mi­nisztériumon keresztül gyakorolja.