Lábjegyzetek

A lábjegyzetekben használt rövidítések feloldása

1944-es év = Az 1944-es év históriája. Szerkesztette Glatz Ferenc. Bp: História évkönyv, 1984.

A szocializmus útján = A szocializmus útján. A népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája. 1944. szeptember–1980. április. Szerkesztő Szabó Bálint. Bp: Akadémiai Kiadó, 1982.

Államszocializmus = Az államszocializmus kora Magyarországon. Összeállította Bencsik Péter. http://allamszocializmus.lapunk.hu

Balogh Sándor, Külpolitika = Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945–1950. Bp: Kossuth Könyvkiadó, 1988.

Balogh—Gergely, Egyházak = Balogh Margit—Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992. II. Kronológia. Bp: MTA Történettudományi Intézete, 1996.
Baráth, BM újjászervezése = Baráth Magdolna: A Belügyminisztérium újjászervezése 1956 után. Rubicon, 2010.

Baráth, Magyar–szovjet kapcsolatok = Baráth Magdolna: Magyar–szovjet kapcsolatok az SZKP XX. kongresszusától a forradalomig. In ÁVH – politika – 1956. Politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956. Bp: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, 2007.

Beszélő évek = Beszélő évek 1957–1968. A Kádár-korszak története. I. rész. Bp: a „Beszélő” politikai és kulturális folyóirat kiadása, 2000.

Borsody, Szerzetesek = Borsody Csaba: A szerzetesek kitelepítései 1950 nyarán.Magyar Nemzet, 2000. június 12.

Bölöny, Mo kormányai = Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1987. Bp: Akadémiai Kiadó (3. kiadás), 1987.

Braham = Randolph L. Braham: A magyar holocaust. Bp: Gondolat–Wilmington: Blackburn International Incorporation, é.n. [1988].

Buzinkay—Kókay = Buzinkay Géza—Kókay György: A magyar sajtó története, I. Bp: Ráció Kiadó, 2005.

CD 1944–1956 = Magyarország 1944–1956. (Európa közepén – Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet történeti CD-ROM sorozata, 2.) Bp: 1956-os Kutatási és Könyvkiadói Kht., 2001.

Csató Mihály = Kronológia. http://users1.ml.mindenkilapja.hu/users/csatomihaly/uploads/Kronolgia20080825.doc

DEGOB = Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság. http://www.degob.hu

Döntés a Kremlben = Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Szerkesztette Vjacseszlav Szereda és Rainer M. János. Bp: 1956-os Intézet, 1996.

Dupka—Korszun = Dupka György—Alekszej Korszun: A „malenykij robot” dokumentumokban. Ungvár–Bp: Intermix Kiadó, 1997.

ENSZ-kronológia = Kronológia. [Magyarország és az ENSZ.] Összeállította Kiss András. In A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Szerkesztette Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv. Bp: Magyar ENSZ Társaság, 2006, 137–164.

Eörsi, Beszélő = Eörsi László: Egy forradalom hordaléka. Beszélő, 2007, 12.

Farkas Vladimir = Farkas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam. Bp: Interart Stúdió, 1990.

Fehér könyv = Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. Kolozsvár, az RMDSZ kiadása, 1995.

Fehérváry, Börtönvilág = Fehérváry István: Börtönvilág Magyarországon 1945–1956. Bp: Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 1990.

Fekete lexikon = Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. 1945–1956. I. Thousand Oaks, California: Malomfalvi Kiadó. [Miskolc, 1994].

Frisnyák, Közlekedés = Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája 1750–2000. Bp: MTA Történettudományi Intézete, 2001.

Gál Attila, Tábornokok = Gál Attila: Tábornokok a népbíróság előtt. In Ad Acta. A Hadtörténelmi Levéltár Évkönyve 2001. Bp:

Glatz 1956 = Az 1956. év krónikája. I. és II. História, 2006, 6–7 és 7–8.

Hegedűs, Cigány kronológia = Hegedűs Sándor: Cigány kronológia. Piliscsaba, Konsept–H Kiadó, 2000.

Holokauszt-kronológia = Magyar holokauszt-kronológia.http://www.magyarholokauszt.hu/mh011125.html

Honvári, Gazdaságtörténet = Időrend. In Honvári János: XX. századi magyar gazdaságtörténet. Bp: Aula, 2005, 767–819.

Horváth Jenő, Integráció = Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra 1945–1995. Kronológia. Bp: a szerző kiadása, 1997. (Újabb változatban: H. J.:Az európai integráció története napról napra 1945–2000. Kronológia. Bp: Osiris, 2003.)

Horváth, Hadikrónika = Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Bp: Akadémiai Kiadó, 2003.

Hubai, Választások = Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza 1920–2000. I. kötet. A választások története és politikai geográfiája. Bp: Napvilág Kiadó, 2001.

Huszár, Kádár, 1. = Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza 1912–1956. Bp: Szabad Tér Kiadó—Kossuth Kiadó, 2001.

Huszár, Kádár, 2. = Huszár Tibor: Kádár. A hatalom évei 1956–1989. Bp: Corvina, 2006.

Játékfilmek = Játékfilmek 1931–1998. Felelős szerkesztő Varga Balázs. Bp: Magyar Filmintézet, 1999.

Jelcin-dosszié = A „Jelcin-dosszié”. Szovjet dokumentumok 1956-ról. Bp: Századvég Kiadó—1956-os Intézet, 1993.

Kahler—M. Kiss, Mától kezdve = Kahler Frigyes—M. Kiss Sándor: „Mától kezdve lövünk”. Tíz év után a sortüzekről. Bp: Kairosz, 2003.

Kajári, Egységes BM = Kajári Erzsébet: Az egységesített BM államvédelmi tevékenysége, 1953–1956. In Államvédelem a Rákosi-korszakban. Tanulmányok és dokumentumok a politikai rendőrség második világháború utáni tevékenységéről.Szerkesztette Gyarmati György. Bp: Történeti Hivatal, 2000, 157–186.

Kádár-életút = Kádár János életútja. Készítette Némethné Vágyi Karola. In Huszár Tibor: Kádár. A hatalom évei, 1956–1989. Bp: Corvina 2006, 319–324.

Kádár–Vági Kádár Gábor—Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Bp: Hannah Arendt Egyesület—Jaffa Kiadó, 2005.

Kádár Gyula = Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. I–II. Bp: Magvető, 1978.

Kézikönyv = 1956 kézikönyve. Főszerkesztő Hegedűs B. András. Bp: 1956-os Intézet, 1996. I. kötet. Kronológia. Írta és összeállította Hegedűs B. András, Beck Tibor, Germuska Pál. III. kötet. Megtorlás és emlékezés. Szerkesztette Kende Péter. Írta Germuska Pál, Szakolczay Attila és mások.

Kornis Pál = Kornis Pál: Tanúként jelentkezem. Bp: Zrínyi Katonai Kiadó, 1988.

Kovács—Számvéber, Waffen-SS = Kovács Zoltán András—Számvéber Norbert: A Waffen-SS Magyarországon. Bp: Business Week—Hadtörténelmi Levéltár, 2001.

Kovács Tamás = Kovács Tamás: A Nemzeti Számonkérő Különítmény. Múltunk,2006/3, 71–102.

Kő András—Nagy J. Lambert = Kő András—Nagy J. Lambert: A hazáért éltek, haltak. Kivégzettek 1948–1956. Bp: Publica, 1994.

Kubinyi, Ketrecbe = Kubinyi Ferenc: „…ketrecbe engem zártak…” Almásy Pál altábornagy, dr. Aranyi Sándor orvos ezredes és Kéri Kálmán volt vezérkari ezredes vallomásai. Bp: Holnap Kiadó, 1989.

MÁSZ II. = A magyar állam szervei 1950–1970. Szerkesztette Boreczky Beatrix (főszerkesztő), Müller Veronika, Pető Iván, G. Vass István. Bp: Magyar Országos Levéltár, 1993.

Magyar felsőoktatás = A magyar felsőoktatás évszázadai. Szerkesztő Kardos József. Bp: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 2000.

Major, Népbíráskodás = Major Ákos: Népbíráskodás – forradalmi törvényesség. Egy népbíró visszaemlékezései. Bp: Minerva, 1988.

MDP-ülések = Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzékei. Összeállította T. Varga György. I. kötet 1948–1953; II. kötet 1953–1956. Bp: Magyar Országos Levéltár, 2007. 

MÉL = Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990. Javított, átdolgozott kiadás. Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. HTML-változat: Magyar Elektronikus Könyvtár.

Mészáros, Iskolatörténet = Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája 996–1996. Bp: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

MKL = Magyar Katolikus Lexikon. http://www.lexikon.katolikus.hu

MN = Magyar Nemzet (napilap).

Molnár, Munkástanács = Molnár János: A Nagybudapesti Központi Munkástanács.Bp: Akadémiai Kiadó, 1969.

Nádházi, Úttörőmozgalom = A magyar úttörőmozgalom történeti kronológiája (1945–1998). Összeállította Nádházy Lajos. Bp: Magyar Úttörők Szövetsége, 1999.

Nagy Miklós, Külpolitika = Magyar külpolitika 1956–1989. Történeti kronológia.Összeállította Nagy Miklós. Bp: MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1993.

Ötvös István = Ötvös István: A Vörös János elleni vizsgálatok. In Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945–1958. Szerkesztette Okváth Imre. Bp: Történeti Hivatal, 2001, 37–69.

Pándi, Köztes-Európa = Pándi Lajos: Köztes-Európa történeti kronológiája.http://www.pandi.adatbank.transindex.ro

Pók Attila, Nemzetközi élet = Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája 1945–1997.Bp: História—MTA TTI, 1998.

Rainer, Menetelés = Rainer M. János: Hosszú menetelés a csúcsra 1954–1958. In Ki volt Kádár? Harag és részrehajlás nélkül a Kádár-korról. Szerkesztő Rácz Árpád. Bp: Rubicon–Aquila Könyvek, 2001, 62–67.

Rainer, Nagy Imre = Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. I–II. Bp: 1956-os Intézet, 1996, 1999.

Rainer, Viták = Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953–1956. Bp: Magvető Kiadó, 1990.

Ravasz, Honvédség = Ravasz István: Magyarország és a magyar királyi Honvédség a XX. századi világháborúban 1914–1945. Bp: Puedlo Kiadó, é. n.

Ravasz, Lexikon A–Zs = Magyarország a második világháborúban. Lexikon A–Zs.Szerkesztő Ravasz István. Bp: Petit Real Könyvkiadó, 1997.

Ravasz—Oprán = Ravasz István—Oprán Emese: Megszállástól megszállásig. Magyarország, 1944–45. História, 2005, 3.

Révész, Beszélő = Révész Béla: „Az osztályharc szellemében társadalmi egység nem fog kifejlődni.” Az ellenzéki sajtó kezdetei az ötvenes években – Orwell ürügyén.Beszélő, 2003, 6.

Ripp, Végnapok = Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai. In Ötvenhat októbere és a hatalom. Szerkesztette Horváth Julianna és Ripp Zoltán. Bp: Napvilág, 1997.

Schmidt Mária, Zsidó Tanács = Schmidt Mária: Kollaboráció vagy kooperáció? A Budapesti Zsidó Tanács. Bp: Minerva, 1990.

Stark, Kortárs = Stark Tamás: Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban. Kortárs,2002, 2.

Stark Tamás = Stark Tamás szóbeli közlése.

Szabó Csaba, Szentszék = Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években. Bp: Szent István Társulat—MOL, 2005.

Szakály, Felső = Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938–1945.Lexikon és Adattár. Bp: Ister, 2003.

Szakolczay, Márton Endre = Szakolczay Attila: Márton Endre és az államvédelem.Évkönyv, XI, 2003, Bp: 1956-os Intézet, 127–143.

Szlovákiai magyarok = A (cseh)szlovákiai magyarok kronológiája 1918-tól napjainkig. Szlovákiai Magyar Adatbank, Forum Kisebbségkutató Intézet.http://www.foruminst.sk

Szombathelyi = Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése. Gosztonyi Péter előszavával. Bp: Zrínyi Kiadó, 1990.

Szovjet kronológia = Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája 1900–1991. Szerkesztette Krausz Tamás és Szilágyi Ákos. Bp: Akadémiai Kiadó, 1992.

TH = Terror Háza.

Tóth Ágnes, Telepítések = Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák–magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskemét, 1993.

Tóth Gábor, Deportálások = Tóth Gábor: „Az eltávolítás haladéktalanul végrehajtandó”. Deportálások Kárpátalján a második világháború idején.Műhelytanulmány 32. Bp: Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 2008.

Törvénytelen szocializmus = Törvénytelen szocializmus. A Tényfeltáró Bizottság jelentése. Bp: Zrínyi Kiadó—Új Magyarország, é. n. [1991].

Ujszászy, Vallomások = Ujszászy István: Vallomások a holtak házából. Közreadja és szerkesztette Haraszti György. Bp: ÁBSZTL—Corvina, é. n.

Ungváry, Budapest = Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. Bp: Corvina, é.n.

Ungváry, Honvédség = Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp: Osiris, 2004.

Varga Endre = Nem felejtünk. Varga Endre elmondja életét. Az interjút és a jegyzeteket készítette Hegedűs B. András és Kozák Gyula. Bp: Vita Kiadó, 1989.

Varga, Várostörténet = Varga László: Várostörténet: 1945–1956. Budapesti Negyed,1998, 2–3.

Vida, Parasztpolitikus = Vida István: Parasztpolitikus az úri Magyarországgal szemben. História, 2002, 3.

Vigh, Ugrás = Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. Bp: Magvető, 1984.

Vincze 1947–1968 = Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája. 1947. december 30.—1968. február 16. http://adatbank.transindex.ro

Vincze, Erdély = Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történelmi kronológiája. http://vincze.adatbank.transindex.ro vagy http://adatbank.transindex.ro

Zinner, Háborús bűnösök = Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások. 1945–1949. Történelmi Szemle, 1985, 1, 118–140.

Zsitnyányi, Mindhalálig = Zsitnyányi Ildikó: „A hazáért mindhalálig!” In Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában 1945–1958. Szerkesztette Okváth Imre. Bp: Történeti Hivatal, 2001, 173–197.

1918–2000