1919. december
1919.

December 9.

Az antanthatalmak kisebbségi szerződést kötnek Romániával Párizs­ban. A román kormány kötelezi magát, hogy az ország minden lakosának „szü­letési, állampolgári, nyelvi, faji vagy vallási különbség nélkül az élet és sza­badság teljes védelmét biztosítja”.

Az MSZDP vezetősége levelet intéz Huszár Károly mi­niszterelnökhöz. A párt követeli a karhata­lom felszámolását; a nemzeti hadsereg­nek a központi kormány alárendelését; a december 7-ei rombolások értelmi felbujtóinak megbüntetését, az okozott kár megtéritését; pártatlan cenzúrát és fel­lebbviteli bizottság felállítását; a feleke­zeti izgatás és politikai üldözés megszün­tetését; a gyorsított bírói eljárás szabá­lyainak módosítását; a politikai okokból internáltak szabadlábra helyezését; az egyesülési és gyülekezési jog biztosítá­sát; a szakszervezetek működésének engedélyezését.