1919.

Április 2.

Az FKt közzéteszi a Mo-i Tanácsköz­társaság ideiglenes alkotmányát. A Ta­nácsköztársaság a munkások és parasztok állama, célja a kizsákmányolás megszüntetése, a szocialista gazdasági és társadalmi rend megteremtése. Az alkotmány szabá­lyozza az államhatalmi szervek és a tanácsok működését, hatáskörét és fel­adatait.

Közzéteszik az FK­t rendeletét a tanácsválasztások meg­tartásáról; a nagykereskedelem államo­sításáról; a köztulajdonba vett üzemek igazgatóinak és tisztviselőinek munka­kötelezettségéről és illetményéről; to­vábbá arról, hogy a 100 korona kölcsön­összegnél kevesebbért elzálogosított tárgyak visszaadandók.