1921.

December 22.

A kormány és a MSZDP megállapo­dást köt (az ún. Bethlen—Peyer-pak­tum). Az MSZDP tartóz­kodik a politikai sztrájkoktól; lemond a köztársasági propagandáról; külpo­litikai kérdésekben „aktív propagandát fejt ki Mo javára”; „a polgá­ri osztályokkal gazdasági téren koope­rációra hajlandó”; csökkenti agitációját a földmunkások körében; lemond a postások, vasutasok és közalkalmazot­tak szervezéséről és a liberális blokkal való szövetkezésről; a polgári társada­lommal való együttműködést „kifeje­zésre juttatja”. A kormány biztosítja a szakszervezetek szabad működését, ígé­retet tesz a gyorsított bírósági eljárás megszüntetésére, a politikai amnesztiá­ra és a munkás-biztosítás reformjára.