1919.

Augusztus 1.

Az FKt és a pártvezetőség együttes ülése határozatot hoz a Forradalmi Kormányzótanács lemondásáról. — A bp-i Központi Munkás- és Katonata­nács elfogadja a lemondást, és Peidl Gyulát nevezi ki kinevezi miniszterelnökké. Megalakul a „szakszervezeti kormány”. Miniszterek: külügy Ágoston Péter; bel­ügy Peyer Károly; igazságügy Garami Ernő (külföldön tartózkodik, augusztus 2-től Ágoston Péter külügyminiszter); hadügy Haubrich József; pénzügy Miákits Ferenc; ipar- és kereskedelem­ügy Dovcsák Antal; földművelésügy Takács József; munkaügy és népjólét Szabó Imre; közélelmezés Knittelhof­fer Ferenc; közoktatásügy Garbai Sán­dor; nemzetiségi Knaller Győző.

A KMP vezetői megbeszé­lést tartanak az illegális pártmunka megszervezéséről. A hazai pártmunka irányítását Lukács György és Korvin Ottó veszi át; támogatásukra Mo-on ma­rad Hevesi Gyula, Hirossik János, Sallai Imre, Szamuely László és mások. — Az osztrák kormány politikai mene­dékjogával élve Kun Béla, Landler Jenő, Lengyel Gyula, Pogány József, Pór Er­nő, Rákos Ferenc, Vágó Béla és Varga Jenő Ausztriába távozik.

A Peidl-kormány (Landler Jenő lemondása után) Haubrich Józse­fet nevezi ki a hadsereg főparancsnoká­vá.

A kormány kiáltványban szólítja fel a lakosságot a rend és fegyelem megtartására. („Mo népé­hez”.)

Guido Romanelli alezredes, az antanthatalmak bp-i képviselője felszólítja a lakosságot, hogy az új kormány minden rendelkezését a legszigorúbban tartsa meg a rend, a vagyoni és személyi biztonság megőrzé­se érdekében. Az olasz alezredes egyszersmind ígéretet tesz, hogy közbenjár az antanthatal­maknál a gazdasági blokád részleges vagy teljes megszüntetéséért.) — Roma­nelli alezredes közvetíti a Peidl-kormány fegyverszüneti ajánlatát Georges Clemen­ceau-hoz, a Szövetséges Tanács elnöké­hez.

A Peidl-kormány kinyilvánítja, hogy elfogadja a szociáldemokrata veze­tők s az antant képviselői közötti 1919. júliusi bécsi megállapodásokat. A kormány javasol­ja, hogy a békekonferencia döntéséig a fegyverszüneti vonalat a román hadsereg számára a Tiszánál állapítsák meg.