1918.

December 1.

A hadügymi­niszter felmenti tisztségéből Fery Oszkár altáborna­gyot, a csendőrség felügyelőjét, és helyé­re Czibere István csendőr ezredest nevezi ki.

Sándor régensherceg Belgrádban bejelenti a Szerb-Horvát-Szlovén Király­ság megalakulását.

Gyulafehérvárott megkezdődik az erdélyi románok kétnapos nem­zeti gyűlése. A gyűlésen ki­mondják a Romániával való egyesülést. A határozat szerint az együttlakó nem­zetiségek „teljes nemzeti szabadságot” kapnak; az oktatás, közigazgatás és igazságszolgáltatás saját anyanyelvü­kön történik, nemzetükből való tisztvi­selők révén; minden nemzetiség számarányának megfelelő képviseleti jogot kap. — A gyűlés létrehozza az erdélyi román Kormánytanácsot Nagyszeben székhellyel; elnöke Iuliu Maniu. 1920. április 2.