1946.

június 24.

Ravasz László dunamelléki ref. püspök, az Egyetemes Konvent elnöke levélben kéri az Egyházak Világtanácsát: a csehszlovák protestáns egyházakon keresztül hasson oda, hogy a lakosságcsere után helyben maradó magyar protestánsok egyházközségeit ne törhessék szét, s hogy templomaikban használhassák anyanyelvüket.