1925.

Július 7.

Az Ngy elfogadja az 1925: XXVI. tc.-et az ország­gyűlési képviselők választásáról. A választás orszá­gos lajstromok, illetőleg választókerületek alapján történik; a lajstromos kerületek­ben a szavazás titkos, a választókerüle­tekben nyílt; a szavazás azonban csak Bp-en és környékén, valamint a törvényhatósági jogú városokban köte­lező; választható minden 30. életévét betöltött magyar állampolgár, aki vá­lasztójogosult. — Az Ngy helyébe e választással a kétkamarás Országgyűlés Képviselőháza lép.