1925.

Április 14.

Bp-en megtartja alakuló ülését az MSZMP. Ügyvezető elnökké Vági Istvánt választják. Az akcióprogram és az Elvi Nyilatkozat a pártot a két forrada­lom örökösének tekinti. A cél a demok­ratikus kormányzati rendszer megte­remtése, a demokratikus szabadságjo­gok biztosítása, a kivételes törvény meg­szüntetése, általános amnesztia, radiká­lis földreform, a szanálás terheinek áthá­rítása a vagyonos osztályokra, a triano­ni békeszerződés hatálytalanítása a nemzetközi proletariátus együttes osz­tályharcával.