1919.

Március 21.

Fernand Vix alezredesnek átadják a magyar kormány elutasító válaszát a március 20-ai jegyzékre.

Tárgyalások indulnak a Gyűjtőfogházban a letartóztatott kommunista vezetők és a szociáldemok-raták közt. — Az MSZDP vezetőségi ülé­sén elhatározzák a KMP-vel való megegyezést. — Egyesül az MSZDP és a KMP. Az egyesült párt ideiglenes neve: Mo-i Szocia­lista Párt. — Ülést tart a bp-i Munkásta­nács. A tanács határozatot hoz a hatalom átvételéről.

Kikiáltják a Mo-i Tanácsköztársaságot. — Megala­kul a Forradalmi Kormányzótanács (FKt). Elnök Garbai Sándor; a népbiz­tosok: belügyi Landler Jenő, helyette­se Vágó Béla; külügyi Kun Béla, helyettese Ágoston Péter; földmívelésügyi népbiztosság kollégiuma: Csizma­dia Sándor, Hamburger Jenő, Nyisztor György, Vántus Károly; pénzügyi Var­ga Jenő, helyettese Székely Béla; köz­oktatásügyi Kunfi Zsigmond, helyette­se Lukács György; munkaügyi Bo­kányi Dezső, helyettese Fiedler Rezső; kereskedelemügyi Landler Jenő (ideig­lenesen), helyettese Rákosi Mátyás és Haubrich József; hadügyi Pogány Jó­zsef, helyettese Szántó Béla és Szamuely Tibor; igazságügyi Rónai Zoltán, he­lyettese Ládai István; szocializálási Böhm Vilmos, helyettese Hevesi Gyula és Dovcsák Antal; német ügyek Kalmár Hen­rik; ruszin ügyek Szabó Oreszt; közélelmezé­si Erdélyi Mór, helyettese Illés Artúr.